Back  
Japanisch
   
Hier ein kleiner Sprachführer, für jeden Otaku oder jeden der einer werden will.
   
Deutsch Japanisch   0 zero, rei   10 ju  
Guten Tag! kónnichi wá! 1 ichi   11 ju-ichi  
Bitte! o-negái shimás! 2 ni   12 ju-ni  
Danke! domo arigáto! 3 san   13 ju-san  
Ja. hai. 4 shi, yon   20 ni-ju  
Nein. iié. 5 go 21 ni-ju-ichi
Auf bald! déwa mata! 6 roku 30 san-ju
7 shichi 40 yon-ju
Ich liebe Dich. anata o aishite imasu 8 hachi 50 go-ju
    9 ku,kyú 60 roku-ju
    100 hyaku 70 nana-ju
    101 hyaku-ichi